Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG
Komunikat komisji rekrutacyjnej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance z dnia 12.08.2020 r.
Wydarzenia

Komunikat komisji rekrutacyjnej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance z dnia 12.08.2020 r.

Komunikat komisji rekrutacyjnej Zespołu Szkół
im. H. Sienkiewicza w Trzciance z dnia 12.08.2020 r.

  1. Komisja rekrutacyjna informuje, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały podane do publicznej wiadomości i można się z nimi zapoznać na terenie szkoły.
  2. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 rodzice kandydata powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci :
    – przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
    – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
    do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.
Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia
25 września 2020 r.