Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Egzamin maturalny

 

Część ustna egzaminu maturalnego*
 

od 18 do 20 maja

język polski

języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne

język łemkowski język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
MajGodzina 9:00Godzina 14:00
4środajęzyk polski – ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pr
5czwartekmatematyka – pphistoria muzyki – pr
6piątekjęzyk angielski – ppjęzyk francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
7, 8 – sobota, niedziela
9poniedziałekjęzyk angielski – pr
język angielski – dj**
filozofia – pr
10wtorekjęzyk polski – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
11środamatematyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
12czwartekbiologia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13piątekwiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj
14, 15 – sobota, niedziela
16poniedziałekchemia – prjęzyk włoski – pr
język włoski – dj
17wtorekhistoria – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
18środageografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
19czwartekfizyka – prhistoria sztuki – pr
20piątekinformatyka – prjęzyk kaszubski – pr
język łemkowski – pr
21, 22 – sobota, niedziela
 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

poniedziałek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

dwujęzycznych (pr)***

 

* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym

Szczegółowy harmonogram

Informacje dla  zdających egzamin maturalny

Zdający

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się

1.4   Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

1.6 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  – podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  – wychodzi do toalety
  – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.2  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej