Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego”

plakat

 

Regulamin projektu

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, RPWP.08.03.01-30-0015/19, realizowanego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nr RPWP.08.03.01-30-0015/19.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2020 rok – 30 kwiecień 2022 rok.
 4. Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 28. Kontakt: tel. 660 753 159 lub 668432 898, e-mail: mw@pct.powiat.pl,k.gruszczynska@pct.powiat.pl w godzinach 7.30-15.30.

 2

Cel projektu

Cel główny projektu zakłada do 30.04.2022r. podniesienie zdolności do zatrudnienia 190 (62 k i 128 m) uczniów i uczennic  Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance i  Zespołu Szkół w Trzciance (teren woj. wlkp.) poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych tych uczniów i uczennic oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 14 (4  k  i 10 m) nauczycieli i nauczycielek.

 3

Uczestnicy/czki projektu

 1. Uczestnikiem/czką projektu może zostać:
 • każdy uczeń/uczennica uczący/a się w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespole Szkół Technicznych w Trzciance i Zespole Szkół w Trzciance.
 • każdy nauczyciel/nauczycielka pracujący/a w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespole Szkół Technicznych w Trzciance i Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie.
 1. Liczba uczestników/czek w ramach poszczególnych zajęć i wynosi:
  a)dla nauczycieli/ek
 • zajęcia podnoszące kwalifikację zawodowe nauczycieli/ek: kurs Operator wózków jezdniowych,oraz kurs na Uprawnienia Energetyczne i Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji, obejmujące Uprawnienia Elektryczne 1 kV – 14 osób,
  b) dla uczniów/nic
 • staże/praktyki dla uczniów/nic – 188 osób,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów/nic – 190 osób,
 • zajęcia podnoszące kompetencje uczniów/nic – 180 osób,
 • kursy podnoszące kompetencje uczniów/nic: kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop dla  uczniów/nic oraz kurs podstawowy wirtualnego projektowania CATIA – 50 osób,
 • kursy podnoszące kwalifikacje uczniów/nic: kurs Operator wózków jezdniowych i kurs na  Uprawnienia Energetyczne i Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji, obejmujące Uprawnienia Elektryczne 1 kV – 98 osób.
 1. Jeden uczeń/uczennicamoże wziąć udział w kilku działaniach.

 

 • 4

Rekrutacja uczestników/czek, dostępność i kryterium kwalifikowalności

 1. Rekrutacja uczestników/czek prowadzona będzie w poszczególnych szkołach za pośrednictwem koordynatorów szkolnych projektu:
 • Zespół Szkół w Czarnkowie – Barbara Kurpiel
 • Zespół Szkół Technicznych w Trzciance – Robert Król
 • Zespół Szkół w Trzciance – Lidia Górniak
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie – Anna Norkowska-Polowczyk
  1. Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącu czerwcu, wrześniu i październiku w 2020 i 2021 roku.

Jednakże możliwy jest udział w projekcie ucznia/cylub nauczyciela/ki, którzy rozpoczną naukę lub  podejmą pracę w ww. szkołach po tym terminie.

 1. Uczestnicy/czki projektu muszą spełniać następujące kryterium kwalifikowalności:
 • uczyć się lub pracować na terenie województwa wielkopolskiego w ww. placówkach.
  1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
 1. złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego w projekcie i ankiety badającej motywację do udziału w projekcie w sekretariacie danej szkoły
 2. po zakwalifikowaniu się do projektu podpisanie deklaracji uczestnictwa (w przypadku osoby niepełnoletniej deklaracje podpisuje opiekun prawny) i wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz  upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  1. Informacje o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie przekazana uczestnikom/czkom przez koordynatora szkolnego projektu.
  2. Wszystkie w/w dokumenty dostępne będą w Biurze Projektu, tj. w Starostwie Powiatowym w  Czarnkowie, pokój 28i Sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie internetowej czarnkowsko-trzcianecki.pl.
  3. Kryterium udział w poszczególnych formach wsparcia:
 • uczniowie /nice na podstawie ankiety badającej motywację do udziału w projekcie, w drugiej kolejności kryterium średniej ocen. W razie otrzymania takiej samej liczby punktów przez kilku uczniów z ankiety motywacyjnej decydować będzie wyższa średnia ocen,
 • nauczyciele/ki na podstawie zgłoszonych potrzeb zawartych w Diagnozie potrzeb opracowanej przez dana szkołę.
  1. Rekrutacja uczestników/czek uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji poprzez zapewnienie równego dostępu do projektu i wyraźne określenie kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie i równy dostęp do informacji. W procesie rekrutacji ograniczeniami nie będą: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd oraz orientacja seksualna.

5

Działania w projekcie

 1. W ramach projektu realizowane będą dla uczniów/c różne formy wsparcia:
 • staże/praktyki dla uczniów/nic ZS w Czarnkowie, ZS w Trzciance, ZST w Trzciance,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów/nic ZS w Czarnkowie, ZS w Trzciance, ZST w Trzciance,
 • zajęcia podnoszące kompetencje uczniów/nic ZS w Czarnkowie i ZST w Trzciance metodą projektu,
 • kursy podnoszące kompetencje uczniów/nic: kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop dla  uczniów/nic ZS w Czarnków oraz kurs podstawowy wirtualnego projektowania CATIA dla  uczniów/nic ZST w Trzciance,
 • kursy podnoszące kwalifikacje uczniów/nic: kurs Operator wózków jezdniowych dla uczniów/nic ZS w Czarnkowie, ZS w Trzciance i ZST w  Trzciance oraz kurs na Uprawnienia Energetyczne i  Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji, obejmujące Uprawnienia Elektryczne 1 kV dla uczniów/nic ZS w Czarnkowie i ZST w
 1. W ramach projektu realizowane zajęcia podnoszące kwalifikację zawodowe nauczycieli/ek:
 • kurs Operator wózków jezdniowych,
 • kurs na Uprawnienia Energetyczne i Elektroenergetyczne w zakresie Eksploatacji, obejmujące Uprawnienia Elektryczne 1 kV,
 1. W ramach projektu doposażone zostaną doposażone pracowniew ZS w Czarnkowie, ZST w Trzciance i Centrum Kształcenia Zawodowego:
 • dla zawodu technik organizacji reklamy
 • dla zawodu technik informatyk
 • dla zawodu technik spedytor
 • dla zawodu technik budownictwa
 • dla zawodu technik mechatronik
 • dla zawodów mechanicznych
 1. Szczegółowych informacji o poszczególnych formach wsparcia udzielać będą koordynatorzy szkolni. Informację o projekcie można będzie również uzyskać w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w  Czarnkowie, pokój 28.
 • 6

Obowiązki i prawa uczestnika/czki projektu

 1. Uczestnik/czka projektu mają prawo do podnoszenia swoich kompetencji/ kwalifikacji/ korzystania z zajęć dodatkowych, kursów, stażach/praktykach zawodowych w ramach bezpłatnego udziału w  zaplanowanych w projekcie formach wsparcia.
 2. Uczestnik/czka posiada możliwości skorzystania z usług dostępowych m.in. takich jak asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.

Uczestnik/czka określa barierywynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem w  Projekcie oraz specjalne wymagania wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem w Projekciew kwestionariuszu zgłoszeniowym.

 1. Uczestnik/czka dodatkowych zajęć i kursów przewidzianych w projekciezobowiązany/a jest do  systematycznego udziału w zajęciach i potwierdzaniu swojej obecności na liście obecności.

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w co najmniej:

 • 80% zajęć w przypadku nauczycieli/ek,
 • 70% zajęć w przypadku uczniów/c.

W przypadku opuszczenia przez uczestnika/czkę więcej niż ww. ilości godzin zajęć projektodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika/czki z udziału w projekcie.

 1. Uczestnik/czka stażu/praktyki zawodowej zobowiązany/a jest do zapoznanie się z obowiązującymi w Podmiocie przyjmującym na staż/praktykę zawodową regulaminami i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, programem stażu oraz kryteriami oceniania stażu. Uczestnik/czka zobowiązany jest również do przestrzegania i sumiennego wykonywanie postanowień Umowy o staż,dbałość o sprzęt udostępniony podczas realizacji stażu oraz zachowanie dyscypliny podczas realizacji stażu.
 2. Do obowiązków uczestnika/czki należy również:
 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć
 • przestrzeganie punktualności
 • wypełnianie ankiet przewidzianych w trakcie realizacji Projektu
 • wypełnianie testów sprawdzających wiedzę
 • poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu
 • informowanie Biura Projektu lub koordynatora szkolnego o ewentualnych zmianach dotyczących przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych danych.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatora projektu.